Dr John Whitehall discusses Gender Dysphoria with Leighton Smith (Newstalk ZB)